Home / ข่าวสหกิจศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีที่ได้มอบนโยบายด้านสหกิจศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรสหกิจศึกษาในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพต่อไป

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561

ขอให้นักศึกษานั …