อาจารย์ ดร. อัตนันท์   เตโชพิศาลวงศ์
โทร. 0-7567-3176
Email : attanan.ta@wu.ac.th

นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
โทร. 0-7567-3183
Email:kekkarat@wu.ac.th

นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
โทร. 0-7567-3128
Email: kanya.nu@wu.ac.th

นางจุรีย์พร  แก้วเกิด
พนักงานธุรการ
โทร. 0-7567-3113
Email: jureeporn.su@wu.ac.th

นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย
โทร. 0-7567-3175
Email: subonrat@wu.ac.th

นายอนันต์เดช  ศรีราพร
โทร. 0-7567-3182
Email: sanantde@wu.ac.th

นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่ง
โทร. 0-7567-3174
Email: jsanghat@wu.ac.th

นางพักตร์ผ่อง  รัตนพันธ์
โทร. 0-7567-3177
Email: pakphong.so@wu.ac.th

นายเริงศักดิ์  พันธมาศ
โทร. 0-7567-3177
Email: rerngsak.pa@wu.ac.th

รอบรรจุ

นางสาวภคนิตย์  ออสปอนพันธ์
โทร. 0-7567-3181
Email : apakhani@wu.ac.th

Facebook Comments