โลโก้หน่วยงานไทย

อาจารย์ ดร. อัตนันท์   เตโชพิศาลวงศ์
โทร. 0-7547-6311
Email : attanan.ta@wu.ac.th

นายเอกราช  แก้วเขียว
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
โทร. 0-7547-6310
Email:kekkarat@wu.ac.th

นางกัญญา  พิทักษ์ไตรกุล
โทร. 0-7547-6307
Email: kanya.nu@wu.ac.th

นางจุรีย์พร  แก้วเกิด
พนักงานธุรการ
โทร. 0-7547-6308
Email: jureeporn.su@wu.ac.th

นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย
โทร. 0-7547-6302
Email: subonrat@wu.ac.th

นายอนันต์เดช  ศรีราพร
โทร. 0-7547-6305
Email: sanantde@wu.ac.th

นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่ง
โทร. 0-7547-6305
Email: jsanghat@wu.ac.th

นางพักตร์ผ่อง  รัตนพันธ์
โทร. 0-7547-6304
Email: pakphong.so@wu.ac.th

นายเริงศักดิ์  พันธมาศ
โทร. 0-7547-6303
Email: rerngsak.pa@wu.ac.th

นางสาวศุภัสรา  อมรลักษณ์
โทร. 0-7547-6303


นางสาวภคนิตย์  ออสปอนพันธ์
โทร. 0-7547-6307
Email : apakhani@wu.ac.th

Facebook Comments Box