ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.  วิธีการเขียนรายงานสหกิจศึกษา สำหรับนศ.สหกิจศึกษาภาค 2/2563 เท่านั้น!

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  แบบคำร้องทั่วไป
2.  แบบแจ้งยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.  แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
4.  แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
6.  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
7.  แบบเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา
8.  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9.  ตัวอย่างหน้าอนุมัติรายงานและจดหมายนำส่ง
10.  Job Position/ Job Description/ Job Supervisor
11.  Cooperative Education Weekly Job Assignment Form

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
1.  แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
1.  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศ
2.  แบบประเมินอาจารย์นิเทศ
3.  แบบบันทึกผลการนิเทศสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน
1.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีไม่เกิน 20,000 บาท)
2.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีเกิน 20,000 บาท)
3.  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
4.  แบบสรุปการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่