ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

* ท่านสามารถกรอกฟอร์ม online ผ่านไฟล์ Pdf หรือเปิดกับ Internet Explorer
เอกสารไฟล์ PDF ต้องติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ก่อน (กรณียังไม่ได้ลงโปรแกรม)
สามารถ Download Program ได้ที่ ปุ่ม Download
dw-jpeg

คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  แบบคำร้องทั่วไป
2.  แบบแจ้งยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.  แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
4.  แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
6.  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
7.  แบบเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา
8.  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9.  ตัวอย่างหน้าอนุมัติรายงานและจดหมายนำส่ง
10.  Job Position/ Job Description/ Job Supervisor
11.  Cooperative Education Weekly Job Assignment Form

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
1.  แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
1.  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศ
2.  แบบประเมินอาจารย์นิเทศ
3.  แบบบันทึกผลการนิเทศสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน
1.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีไม่เกิน 20,000 บาท)
2.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีเกิน 20,000 บาท)
3.  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
4.  แบบสรุปการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

Facebook Comments