โลโก้หน่วยงานไทย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

วิธีการเขียนรายงาน
1.  วิธีการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  แบบคำร้องทั่วไป
2.  แบบแจ้งยืนยันสิทธิ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.  แบบแจ้งโครงร่างรายงาน
4.  แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา (ฉบับภาษาไทย) / Job Position, Job Description, Job Supervisor (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6.  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ
7.  แบบเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา
8.  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ฉบับภาษาไทย) / Cooperative Education Weekly Job Assignment Form (ฉบับภาษาอังกฤษ)
9.  ตัวอย่างหน้าอนุมัติรายงานและจดหมายนำส่ง

แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ
1.  แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
1.  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศ
2.  แบบสรุปกำหนดการนิเทศสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร
3.  แบบประเมินอาจารย์นิเทศ
4.  แบบบันทึกผลการนิเทศสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน
1.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีเกิน 20,000 บาท)
2.  แบบแจ้งผลการพิจารณางบประมาณการนิเทศงานสหกิจศึกษา (กรณีไม่เกิน 20,000 บาท)
3.  แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
4.  แบบสรุปการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่