โลโก้หน่วยงานไทย

คุณสมบัติและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คุณสมบัติและหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1. คุณสมบัติพื้นฐาน
1.1  ผู้สมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่แต่ละหลักสูตรกำหนดเป็นรายวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษา
1.2  เป็นนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาหรือ ณ วันที่ยื่นเรื่องขอไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษาตั้งแต่ขั้นพักการเรียนขึ้นไป
1.4  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
1.5  เป็นผู้เรียนผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาโดยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร S

2. คุณสมบัติที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนด
2.1  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกระบวนการที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนดอย่างครบถ้วน

3. เงื่อนไขอื่นๆ
3.1  ผู้ปกครองยินยอมให้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
3.2  สามารถพำนักในจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ได้

หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา
1.  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการในตำแหน่งที่แต่ละหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
2.  ระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการ ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550 อย่างเคร่งครัด
3 นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรเห็นชอบว่าเป็นงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา
4.  หากเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องรีบติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
5.  นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และส่งรายงานสหกิจศึกษาแก่อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รวมทั้งส่งแบบสอบถามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแผ่นซีดีรายงานสหกิจศึกษาแก่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา