โลโก้หน่วยงานไทย

WHY SHOULD YOU ATTEND INTER COOP?

ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา กับสหกิจศึกษานานาชาติ
เผชิญโลกกว้างเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สร้างตัวตนใหม่ด้วย "Growth mindset"
Inter-Coop พร้อมก้าวสู่การเป็น "พลเมืองโลก"
เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายการทำงานในต่างประเทศ