กระบวนการสหกิจศึกษา

ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ปีการศึกษา
1.  ยื่นใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.  ลงทะเบียนเรียนรายวิชา XXX-390 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education) 0.5(2-0-4) ล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เน้นการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ การฝึกทักษะการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยนักศึกษาต้องได้รับผลการเรียนในรายวิชานี้ในระดับคะแนน S จึงจะมีสิทธิ์สมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
1.  ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษา
     1.1  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา
     1.2  หากนักศึกษามีความประสงค์จะเสนอสถานประกอบการใหม่ ให้ยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มเสนอสถานประกอบการโดยนักศึกษา ต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร ภายในสัปดาห์ที่ 4 ของภาคการศึกษา
2.  ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา
     2.1  นักศึกษาส่งแบบยืนยันสิทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา
     2.2  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา รายชื่อสถานประกอบการและส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา รวมทั้งแบบเลือกลำดับสถานประกอบการ ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการได้  3  ลำดับ
      2.3  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด
      2.4  ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และรับแบบขออนุญาตผู้ปกครอง
      2.5  ส่งแบบขออนุญาตผู้ปกครองในสัปดาห์ที่ 8 ของภาคการศึกษา
      2.6  ผ่านการอบรมเสริมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครบถ้วน ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนด
      2.7  เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ” และรับเอกสาร ดังนี้
             2.7.1  แบบแจ้งผลการติดต่อสถานประกอบการ 
             2.7.2  แบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ 
             2.7.3  แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา
             2.7.4  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา 
             2.7.5  แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
             2.7.6  แบบบันทึกรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
     2.8  รับหนังสือส่งตัวพร้อมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ 

ภาคการศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
 1.  นักศึกษาต้องเดินทางถึงสถานประกอบการตามวันเวลาที่กำหนดให้รายงานตัว หากเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการเดินทางและไม่สามารถเดินทางไปถึงตามกำหนดเวลาได้ ให้นักศึกษารีบติดต่อสถานประกอบการทางโทรศัพท์โดยเร็วที่สุดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปถึงสถานประกอบการในวันหยุด เพราะจะไม่สะดวกในการรายงานตัวและหาที่พัก
 2.  นักศึกษาต้องส่งแบบแจ้งรายละเอียดที่พักและแผนที่ตั้งสถานประกอบการ แบบแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และแบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน มายังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ภายในสัปดาห์ที่ 3 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะทำการจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้อาจารย์นิเทศ เพื่อตรวจสอบ ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม หรือให้คำปรึกษาระหว่างนิเทศงาน
หมายเหตุ: 
     กรณีที่พนักงานที่ปรึกษา ไม่มีเวลาเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ให้นักศึกษาสอบถามพนักงานที่ปรึกษาด้วยวาจา แล้วให้นักศึกษาเป็นผู้จัดทำ ข้อมูลเสนอให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและลงนาม  หากไม่สามารถส่งเอกสารถึงศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ตามกำหนด ควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ทันที
 3.  นักศึกษาต้องส่งรายงานให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและปรับแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยตามคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษา
 4.  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการก่อนกลับมหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา
1.  นักศึกษาส่งรายงานให้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด 
2.  นักศึกษานำเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 
3.  นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้สถานประกอบการและสำนักวิชาหน่วยงานละ 1 ฉบับ 
4.  นักศึกษาจะต้องส่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ  แบบสอบถามโดยนักศึกษา และแผ่นซีดีไฟล์รายงาน พร้อมไฟล์การนำเสนอผลปฏิบัติงาน ส่งที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตามระยะเวลาที่กำหนด

Facebook Comments