ระเบียบมวล.

ระเบียบมวล.ที่เกีี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
1.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559
2.  ประกาศมวล. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พ.ศ. 2562
3.  ประกาศมวล. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2559
4.  ประกาศ มวล.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจ่าย
5.  ระเบียบ มวล. ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559
6.  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2562
7.  ประกาศ มวล. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ พ.ศ. 2562
8.  ประกาศมวล. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ.2559
9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ. 2560
10.ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เรื่อง ตารางการใช้รถรับส่งพนักงานไป-กลับ สนามบินนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560
11. หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและรถยนต์เช่าเหมาบริการ พ.ศ.2562