โลโก้หน่วยงานไทย

เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา

บทที่ 1 How to INTER COOP EDU. ?

บทที่ 2 Let’s learn Culture through Inter COOP

Australia

China

England

India

Indonesia

Japan

Malaysia

Singapore

United States

Vietnam

บทที่ 3 Ready to fly by COOPWU

บทที่ 4 Things you need to prepare before INTER COOP

เตรียมความพร้อมระหว่างปฏิบัติสหกิจศึกษา

บทที่ 5 INTER COOP ONE DAY LIFE

บทที่ 6 Problem solving in the international workplace

บทที่ 7 How to handle yourself with the new environment

บทที่ 8 International COOP EDU Supervision

ลิ้งสื่อการสอน E-Book

แบบทดสอบและแบบประเมิน