แนะนำพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาอาชีพ
เป็นการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเข้าสู่อาชีพอย่างมีศักยภาพสูงสุดการพัฒนาอาชีพ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
1. กระบวนการ
2. การพัฒนา
3. ความเจริญก้าวหน้า   

         ทั้งนี้การพัฒนาอาชีพจะมีวิธีการดำเนินการ 2 วิธี คือ

 1. การพัฒนาอาชีพโดยตัวบุคคล คือ บุคคลประเมินความถนัดความสนใจของตนเอง แสวงหาโอกาส และตั้งเป้าหมายในอาชีพ
 2. การพัฒนาอาชีพโดยองค์กร เป็นการพัฒนาอาชีพที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการด้วยวิธีการ “ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร”  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

 กิจกรรมที่สามารถทำได้ประกอบด้วย
– การให้ข้อมูลจริงของงาน (Realistic Job Preview)
– การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
– การมอบหมายงานท้าทาย (Challenging Assignment)
– การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
– การให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)
– การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ (Carrer Consulting)
– การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development
Workshop)