เอกสารการบรรยาย

 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ลำดับที่ หัวข้ออบรม เอกสาร
1 Career/Life Planning วางแผนชีวิตและอาชีพ
(โดยงานแนะแนว  ส่วนกิจการนักศึกษา)
Download
 2 Safety in Workplaces ความปลอดภัยในการทำงาน
อาจารย์ ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
 Download
4 ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา Download
 5 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา Download
 6 เอกสารประกอบการสอน Infographic Download
 7 เอกสารประกอบการสอนการเขียน E-Mail และการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ Download
8 หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการสหกิจศึกษา  โดยนายเอกราช  แก้วเขียว Download
9 คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) Download
10 การวางแผนชีวิตและอาชีพ โดยนายเอกราช  แก้วเขียว Download
11 การเขียนเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Download
12 เอกสารประกอบการบรรยาย Microsoft Office (เน้น MS Word) Download
13 E-Training การเขียน Email เป็นภาษาอังกฤษ VDO
14 E-Training ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา VDO
15 เอกสารแนะนำรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Download
16 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Infographic & Content Marketing โดยคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล
ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ www.jobbkk.com
Download