โลโก้หน่วยงานไทย

เอกสารการบรรยาย

 

รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
ลำดับที่ หัวข้ออบรม เอกสาร
1 Career/Life Planning วางแผนชีวิตและอาชีพ
(โดยงานแนะแนว  ส่วนกิจการนักศึกษา)
Download
 2 Safety in Workplaces ความปลอดภัยในการทำงาน
อาจารย์ ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
 Download
3 ประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา Download
 4 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา Download
 5 เอกสารประกอบการสอนการเขียน E-Mail และการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ Download
6 หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการสหกิจศึกษา  โดยนายเอกราช  แก้วเขียว Download
7 คู่มือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) Download
8 การวางแผนชีวิตและอาชีพ โดยนายเอกราช  แก้วเขียว Download
9 การเขียนเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Download
10 เอกสารประกอบการบรรยาย Microsoft Office (เน้น MS Word) Download
11 E-Training การเขียน Email เป็นภาษาอังกฤษ VDO
12 เอกสารแนะนำรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา Download
13 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Infographic & Content Marketing โดยคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล
ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ www.jobbkk.com
Download
14 คลิปการบรรยายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เรื่อง ปรัชญาสหกิจศึกษา โดย อ.ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผ่านระบบ zoom วันที่ 11 สิงหาคม 2564 Download