โลโก้หน่วยงานไทย

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ภาระงานประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มีบุคลากร 11 อัตรา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ  หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ  กำหนดโครงสร้างภายใน 3 ฝ่ายดังนี้

1) นายเอกราช แก้วเขียว      หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
2) นางกัญญา พิทักษ์ไตรกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3) นางจุรีย์พร แก้วเกิด         พนักงานธุรการ

ภารกิจ
  1. พัฒนาระบบงานสหกิจศึกษา โดยเน้นและพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาในรูปแบบโครงงาน
  2. โครงงานวิจัย หรือการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และการจัดสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง
  3. งานแผนงานและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานความเสี่ยง งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ และ คณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ
  4. ดูแลระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาและสถานประกอบการ
  5. พัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการภายนอก ดูแลเว็บไซต์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
  6. งานประสานงานกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศและการดำเนินการตามมาตรฐาน CWIE
  7. จัดทำข้อเสนอโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบนเสนอ สป.อว.
  8. จัดทำรายงานวิจัยสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  9. งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ และงานเลขานุการ

ภารกิจ
1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา 8 เดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ
หลักสูตรและ สำนักวิชา และ เข้าพบสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจ กับสถานประกอบการ โดยเฉพาะการมอบหมายงานคุณภาพแก่นักศึกษาตามมาตรฐาน CWIE
2. จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์นิเทศในหลักสูตรที่รับผิดชอบเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการดำเนินการระหว่างกัน
3. ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ในการจัดทำแผนนิเทศ เอกสารเพื่อขออนุมัติเดินทาง การเคลียร์เงิน การใช้รถเช่า การนัดหมายเวลาการนิเทศ 
4. เข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.1 ภาระงานเฉพาะเพิ่มเติม ฝ่ายสหกิจศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม
1) นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย (จนท.)   หัวหน้าทีมจัดหางาน     
จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ดูแลนักศึกษาและ สถานประกอบการสหกิจศึกษา  9 หลักสูตร ดังนี้
  1. อุตสาหกรรมการบริการ
  2. ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
  3. วิศวกรรมไฟฟ้า
  4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. วิศวกรรมเคมี
  6. วิศวกรรมพอลิเมอร์
  7. วิศวกรรมเครื่องกล
  8. วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  9. วิศวกรรมโยธา
  10.วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2)  นายอนันต์เดช ศรีราพร   (จนท.)
     1. ตรวจสอบแผนการนิเทศงานและกลั่นกรองงบประมาณการนิเทศ 34 หลักสูตร (ทุก หลักสูตร) เสนอผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พิจารณาอนุมัติงบประมาณการนิเทศทุกหลักสูตร
     2. งานสรุปผลประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษาจากนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และ สถานประกอบการ

3) นางแสงทหัย ขับกล่อมส่ง (จนท.) 
1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศทุกหลักสูตร
  1. ประสานงานและจัดหาตำแหน่งงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
  2. จัดทำข่าวสำคัญประจำเดือน Coop News เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
  3. จัดทำข่าว Pre Coop News
  4. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในส่วนของเมนูสหกิจศึกษาต่างประเทศ หัวข้อหลักสูตรเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ และ Content
  5. จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ

2. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ดูแลนักศึกษาและ สถานประกอบการสหกิจศึกษา 6 หลักสูตร
  1. ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ
  2. ภาษาจีน
  3. ไทยศึกษาบูรณาการ
  4. ภาษาไทย
  5. อาเซียนศึกษา
  6. วิทยาลัยนานาชาติ

4) นางพักตร์ผ่อง รัตนพันธ์ (จนท.)
จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ดูแลนักศึกษาและ สถานประกอบการ จำนวน 8 หลักสูตรดังนี้
  1. สาขาบัญชีบัณฑิต
  2. สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (พืช)
  3. สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (สัตว์)
  4. สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
  5. สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
  6. สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
  7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  8. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

5) นายเริงศักดิ์ พันธมาศ     (จนท.)
งานจัดหาสถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาให้นักศึกษา 8 หลักสูตร 
  1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์)
  4. บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
  5. บริหารธุรกิจ (การเงิน)
  6. วิทยาศาสตร์
  7. ออกแบบภายใน
  8. สถาปัตยกรรมศาสตร์

6) นางสาวศุภัสรา อมรลักษณ์ (จนท.)  
1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ดูแลนักศึกษาและ สถานประกอบการ ให้นักศึกษา 6 หลักสูตร   
  1. นิติศาสตร์
  2. MTA
  3. ภาษาอังกฤษ
  4. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
  5. รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  6. รัฐประศาสนศาสตร์
  7. สหกิจศึกษาต่างประเทศ
     7.1 ประสานงานและจัดหาตำแหน่งงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
     7.2 จัดทำข่าวสำคัญประจำเดือน Coop News เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
     7.3 จัดทำข่าว Pre Coop News
     7.4 พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในส่วนของเมนูสหกิจศึกษาต่างประเทศ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ และ Content
     7.5 จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ

นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระกิจ
  1. จัดอบรมพัฒนาอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา
  2. ประกาศตำแหน่งงานว่างและกิจกรรมสมัครงานใน เว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน
  3. จัดทำห้องสมุดอาชีพและจัดหาแบบทดสอบด้านอาชีพรองรับการอบรมเสริมความรู้ ด้านอาชีพแก่นักศึกษา
  4.งานสหกิจศึกษา
          จัดทำเอกสารของนักศึกษาสหกิจศึกษาและ ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ (หนังสือส่งตัว ซองแบบประเมินแฟ้มนิเทศงาน รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ คำร้องทั่วไป)
               4.1 ประชุมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ชี้แจงเรื่องการสมัครงาน กิจกรรมปฐมนิเทศ และ กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ)
              4.2 จัดทำปฏิทินสหกิจศึกษา
              4.3 ประสานงานกับสำนักวิชาและหน่วยงานอื่นๆ (แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงาน แจ้งรายขื่อนักศึกษาไปสำนักวิชา แจ้งเปิดรายวิชาและลงทะเบียนไปยัง ศบศ. แจ้งเรื่องการนิเทศงาน ขอกำหนดการสัมมนาหลังกลับ ส่งแฟ้มแบบประเมิน )
              4.4 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
              4.5 งานอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  5. บริหารจัดการรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในระบบการจัดการเรียนออนไลน์ THAIMOOC