โลโก้หน่วยงานไทย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
 “เป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาในภาคใต้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ”

พันธกิจ
 1.  สนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการ
2.  ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค