โลโก้หน่วยงานไทย

วิสัยทัศน์

 “เป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาในภาคใต้ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ”

พันธกิจ

1.  สนับสนุนการจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนกับการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการ
2.  ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพกับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค