โลโก้หน่วยงานไทย

แนะนำสหกิจศึกษา

ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) มาใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช 2541 โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ16 สัปดาห์ จึงจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันมีหลายหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากกว่า 1 ครั้ง กระบวนการของสหกิจศึกษาประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง การสมัครงานและการคัดเลือกนักศึกษา การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ การนิเทศระหว่างการปฏิบัติงาน โดยคณาจารย์นิเทศ  การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

สหกิจศึกษาคืออะไร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน (2556)  ได้ให้ความหมายของสหกิจศึกษาไว้ว่า“เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์ตรง จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) และ ดำเนินการโดยยึดมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาไทยเป็นหลัก” และถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการรูปหนึ่ง

หลักการสหกิจศึกษา หลักการที่สำคัญของสหกิจศึกษา คือ  การจัดประสบการณ์ตรงโดยในการไป ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างน้อย  1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน งานที่นักศึกษาปฏิบัติเกิดจากการวางแผนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มีการรับรองคุณภาพงานสหกิจศึกษาก่อนการสมัครงานโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร มีการประเมินผลร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา โดยกระบวนการทั้งหมดของสถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการร่วมกันโดยตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาไทยเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 2.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงานของนักศึกษาผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพ การรู้จักตนเอง ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถานประกอบการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 5. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นรูปธรรม

หลักสูตรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค (Trimester) โดยกำหนดให้ภาคการศึกษาสหกิจศึกษา มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์และนักศึกษาต้องกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาพนศ.ขณะปฏิบัติงาน
ภาพนศ.ขณะปฏิบัติงาน
ภาพนศ.ขณะปฏิบัติงาน
ภาพนศ.ขณะปฏิบัติงาน
ภาพนศ.ขณะปฏิบัติงาน