โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "สหกิจศึกษาฯวลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ" วันที่ 16 สิงหาคม 2566

วัน COOP DAY 2023

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ WU Coop. Day 2023 “สหกิจศึกษาฯวลัยลักษณ์ สะพานสู่ความสำเร็จ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกิจศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “พัฒนากำลังคนด้วยสหกิจศึกษา การสร้างบัณฑิตคุณภาพ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผู้บริหารสถานประกอบการ นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มวล.มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ สามารถทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่“เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ” ซึ่งการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาถือเป็นภารกิจสำคัญ นักศึกษาทุกคนต้องออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือน เพื่อให้สถานประกอบการได้รับประโยชน์ ทั้งในเรื่องการทำงาน การสร้างองค์ความรู้ การสร้างผลงานวิจัยทางวิชาการร่วมกัน นักศึกษาและคณาจารย์มีโอกาสร่วมเรียนรู้กับบริษัทและสถานประกอบการมากขึ้น ทำให้นักศึกษาของเรามีความพร้อมในการทำงาน ส่งผลต่อโอกาสการได้งานทำในสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น

“ขอขอบคุณสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยกันหล่อหลอม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ การปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสหกิจศึกษา การจัดงานวันสหกิจศึกษาฯในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป”ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด กล่าวว่า การจัดงานวันสหกิจศึกษาฯในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการคุณภาพและมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถานประกอบการคุณภาพที่เข้าร่วม

โดยภายในงาน มีการมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นให้แก่นักศึกษาจำนวน 4 คน อาจารย์นิเทศ 1 คน ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2 คน และสถานประกอบการ 2 แห่ง การมอบรางวัล WU Coop. Best Partnershipให้แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมกระบวนการสหกิจฯอย่างต่อเนื่อง จำนวน 17 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการเปิดบูทของสถานประกอบการเพื่อให้ข้อมูลด้านสหกิจศึกษา การพบปะกันระหว่างสถานประกอบการและนักศึกษาอีกด้

วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023
วัน COOP DAY 2023