โลโก้หน่วยงานไทย

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม  MBI รีสอร์ท ด่านนอก จังหวัดสงขลา พร้อมกิจกรรม “Penang Survival” ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

          กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน จาก 9 สำนักวิชา ประกอบด้วย 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 3. สำนักวิชาสาธารณสุชศาสตร์ 4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 5.สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 6. สำนักวิชาบัญชีและการเงิน 7. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 9. สำนักวิชาการจัดการ  นอกจากยังมีตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในนามเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบนเข้าร่วม

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

          กิจกรรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก อ.ดร.จอมใจ สุทธินนท์ และ อาจารย์ฐิติภัทร์ วัฒธาจารุเกียรติ ร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเอาตัวรอดในต่างประเทศใหกับนักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษาะการใช้ชีวิตในต่างประเทศผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การทำอาหารไทย การรำไทย และการเป็นผู้นำเที่ยว เพื่อทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรม

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

          นักศึกษาได้ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเอาชีวิตรอดมาปรับใช้กับชีวิตจริง  ผ่านกระทำภารกิจใน กิจกรรม Penang survival  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาและเสริมสร้างให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาต่างประเทศในภาคการศึกษาต่อไป

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ
ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ