โลโก้หน่วยงานไทย

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย

          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการประกวดแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  1) ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2) ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น 3) ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายสังคมศาสตร์ 5) รางวัลคณาจารย์นิเทศดีเด่น  6) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานศึกษา  7) รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสถานประกอบการ และ 8) รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง  โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัล รวม 10 รางวัล ดังนี้
     ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  เจตนา หลักสูตรภาษาอังกฤษ  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
     ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานวัตกรรมดีเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศุภวรรณ  ศิลปวิสุทธิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
     ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรนันท์  เชื้อชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
     ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นสายวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธมนวรรณ มีพันธ์ุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 
     คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น ได่แก่ อาจารย์สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ  
     ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่ง  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ 
     ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษา CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ นายพรชัย ชูแก้ว บริษัท ซีออยส์ จำกัด (มหาชน) 
     ผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ นางพิมพ์พิศา  สุริยนต์ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ 
     สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการ CWIE ดีเด่น ได้แก่ บริษัท ฟาร์เมช จำกัด 
     สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินงาน CWIE ดีเด่น ได้แก่ บริษัท เดอะมั้ง สตูดิโอ จำกัด

          โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทในการประเกวดดังกล่าวจะเป็นตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ  ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566  

 
ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย
ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย