Home / ข่าวสารจากภายนอก / ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร  กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว  และขอให้ผู้เข้าร่วมงานดำเนินการลงทะเบียนตามลิ้งค์ http://coopday.nu.ac.th/login.php  ทั้งนี้ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

ด้วยมหาวิทยาลัย …