Previous slide
Next slide

ข้อมูลเครือข่าย

คณะกรรมการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน CWIEDAY 14 ประกวดโครงงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง