รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

พ.ศ.2553

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553

ชื่อนักศึกษา : นายวีระพงษ์ วรประโยชน์
หลักสูตร : เทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชา : เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2553
ชื่อโครงงาน : โครงงานสหกิจศึกษา เรื่อง “การพัฒนาฟิมล์ผสม crude pediocin สำหรับยับยั้งการเจริญของเชื้อ Listeria Monocytogenes ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Listeria Monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่พบในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

พ.ศ.2555

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555

ชื่อนักศึกษา : นายภัทรวุฒิ  ทวี
หลักสูตร : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชา : สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : โครงงานดีเด่นระดับชาติ  ด้านสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  และการจัดการระดับชาติ  ปีพุทธศักราช 2555
ชื่อโครงงาน : “การออกแบบตัวละครในเกมส์อสุรา”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ดีบัส จำกัด

พ.ศ.2556

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  ประจำปี 2556

ชื่อนักศึกษา : นางสาวขนิษฐา  โต๊ะอิสอ
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2556
ชื่อโครงงาน : “การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2555”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

พ.ศ.2557

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา  ประจำปี 2557

ชื่อนักศึกษา : นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2557
ชื่อโครงงาน : “การปรับปรุงระบบ Deaerator เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดออกซิเจน”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

พ.ศ.2558

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี 2558

ชื่อนักศึกษา : นายณฤพล  อินทองช่วย
หลักสูตร : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชา : การจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : ประเภทโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ปี 2558
ชื่อโครงงาน : “Save LIPE for all”
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท จอลลี่ ทราเวล จำกัด

พ.ศ.2559

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี 2559

ชื่อนักศึกษา : นางสาวกีรติพร แซ่ฮ่ำ
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประจำปี 2559
ชื่อโครงงาน : ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง์แอนด์พับลิชชิ่น จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาสหกิจศึกษารอง ดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ชื่อนักศึกษา : นายอภิสิทธิ์  ทองนอก
หลักสูตร : วิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษารอง ดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
ชื่อโครงงาน : การออกแบบและติดตั้งระบบท่อน้ำร้อนรีไซเคิลภายในถังสารช่วยจับตัว
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

พ.ศ.2560

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปี 2560

ชื่อนักศึกษา : นางสาวนพรัตน์  พรหมจรรย์
หลักสูตร : อาเซียนศึกษา สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปี 2560
ชื่อโครงงาน : จัดทำพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะในโรงาน (เวียดนาม-อังกฤษ-ไทย)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ไทยซัมมิท เวียดนาม จำกัด

พ.ศ.2561

นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  ประจำปี 2561

ชื่อนักศึกษา : นายวรวุฒิ  หมัดโน๊ต
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ สำนักวิชา : ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่นระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ  ประจำปี 2561
ชื่อโครงงาน : A Membership Guidance of AMCHAM’s Staff and Interns.
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

พ.ศ.2562

นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ชื่อนักศึกษา : นายสราวุธ  กลิ่นสุคนธ์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมี สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ชื่อโครงงาน : การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจังหน้าเพื่อลดปัญหาเสียงที่เกิดขึ้น  หลังการประกอบรถยนต์
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

ชื่อนักศึกษา : นายคณณัฏฐ์  เคนไชยวงศ์
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมี สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2562
ชื่อโครงงาน : การประยุกต์ใช้ VBA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในแผนกการผลิต (Application of VBA, Visual Basic for Application, for Improve Work Efficiency in Production Department)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : บริษัท เกรทโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2563

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น ประจำปี 2563

ชื่อนักศึกษา : นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ
หลักสูตร : วิศวกรรมเคมี สำนักวิชา : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อโครงงาน : Water Treatment in Pre-Leaching Tank
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia

พ.ศ.2564

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น รองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564

ชื่อนักศึกษา : นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย
หลักสูตร : อุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชา : การจัดการ
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น รองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564
ชื่อโครงงาน : การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กผ่านการใช้ทักษะและประสบการณ์เชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษา ร้านเพลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ร้านอาหารเพลิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2565

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

ชื่อนักศึกษา : นายธันวา  ทองเกลี้ยง
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565
ชื่อโครงงาน : การเตรียมแผ่นเนื้อเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำที่ผ่านการฉายรังสี  เพื่อปลอดเชื้อสำหรับนำไปใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2566

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2566

ชื่อนักศึกษา : นางสาวธมลวรรณ  มีพันธุ์
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ สำนักวิชา : วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัล : นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานและผลการปฏิบัติงานด้าน
ชื่อโครงงาน : การสังเคราะห์อนุภาคชิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดธรรมชาติ (Systhesis of silver nanoparticales (AgNPs) using natural extract solutions)
หน่วยงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)