ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ประชุมเตรียมงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting