ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting