เครือข่ายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค

1. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนบน
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: สถาบันแม่ข่าย)

 

2. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคเหนือตอนล่าง
(มหาวิทยาลัยนเรศวร: สถาบันแม่ข่าย)

3. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น: สถาบันแม่ข่าย)

4. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: สถาบันแม่ข่าย)

5. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคตะวันออก
(มหาวิทยาลัยบูรพา: สถาบันแม่ข่าย)

6. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคกลางตอนบน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สถาบันแม่ข่าย)

7. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคกลางตอนล่าง
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: สถาบันแม่ข่าย)

8. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: สถาบันแม่ข่าย)

9. เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: สถาบันแม่ข่าย)