ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting