คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2566

1. ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
2. ตำแหน่ง: รองอธิการบดี
3. สังกัด: สำนักงานอธิการบดี
4. วุฒิการศึกษา: Ph.D. (Plant Biotechnology)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์: 075673176
7. โทรสาร: 075673114
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0818360161
9. E-mail: spadungs@wu.ac.th

ประธาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่อ-สกุล : อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล
2. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต
3. สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
4. วุฒิการศึกษา : – วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ – บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
6. โทรศัพท์ : 076- 276541
7. โทรสาร : 076-276019
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 088-7502249
9. E- mail : esther.j@phuket.psu.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

1. ชื่อ-สกุล: ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
2. ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษาและกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
3. สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา: Ph.D Chemical Engineering
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
6. โทรศัพท์: 07727 8838
7. โทรสาร: 07727 8869
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09 4548 9283
9. E-mail: tule.s@psu.ac.th
10.ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง
11.เบอร์โทรผู้ประสานงาน : 0836323633

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

1. ชื่อ-สกุล: นางนราภรณ์ ไชยรัตน์
2. ตำแหน่ง: อาจารย์
3. สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
4. วุฒิการศึกษา: บธ.ม บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง 102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
6. โทรศัพท์: 075201756
7. โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08 1285 2914
8. E-mail: naraporn.j@psu.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา  เขตตรัง

1.ชื่อ- สกุล อาจารย์สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์
2.ตำแหน่ง อาจารย์
3.สังกัด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.วุฒิการศึกษา ปร.ด.สื่อสารการเมือง
5.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
6.โทรศัพท์ –
7.โทรสาร –
8.โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-2757590
9.E- mail supakarn_cha@nstru.ac.th
10.ชื่อผู้ประสาน –

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1. ชื่อ-สกุล: อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
2. ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
3. สังกัด: คณะเทคโนโลยีการจัดการ
4. วุฒิการศึกษา: บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) การตลาด
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้: คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 109 หมู่ 2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
6. โทรศัพท์: 075-773139
7. โทรสาร: –
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-8224140
9. E-mail: Kankaew.6121@gmail.com

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)

1. ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
2. ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. สังกัด: วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.ประวัติศาสตร์เอเชีย
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้: วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
6. โทรศัพท์: 075-204071
7. โทรสาร: –
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-4645023
9. E-mail: fapilai.t@rmutsv.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1.ชื่อ- สกุล นางสาว สุกัญญา บุญขวัญ
2.ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
3.สังกัด สำนักงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
4.วุฒิการศึกษา มธ.ม(การบัญชี)
5.ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
6.โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 ต่อ 137
7.โทรสาร 0-7553-8031
8.โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-4689596
9.E- mail: sukanya.b1972@gmail.com
10.ชื่อผู้ประสาน สุกัญญา บุญขวัญ

คณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

1. ชื่อ-สกุล อาจารย์สมฤดี มัธยันต์
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยตาปี
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
5. ที่อยู่ที่ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยตาปี เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
6. โทรศัพท์ 0 7720 4431
7. โทรสาร –
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-6300882
9. E-mail: somrudee@tapee.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยตาปี

1. ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
6. โทรศัพท์ 095-2569105
7. E-mail: wassama.y@pkru.ac.th
8. ผู้ประสานงาน นายพลวัฒน์ สงวนนาม
9. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093 5836460

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1. ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. วุฒิการศึกษา บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเลอ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84100
6. โทรศัพท์ 0-7791-3357
7. โทรสาร 0-7791-3358
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-4541549
9. E-mail: sriwalee.ton@sru.ac.th
10. ชื่อผู้ประสาน นางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. ชื่อ-สกุล อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล
2. ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
4. วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ. ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210
6. โทรศัพท์ 075-754024
7. โทรสาร 075-754028
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9562007
9. E-mail: chookiat.c@rmutsv.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

1. ชื่อ-สกุล นางสาวปานหทัย ปานสิทธิ์
2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
3. สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
6. โทรศัพท์ 075 489613 ต่อ 1102
7. โทรสาร 075- 489612
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-4907677
9. E-mail: panhatai.p@rmutsv.ac.th

คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

1. ชื่อ-สกุลนายพิระ วัฒิธรรม
2. ตำแหน่ง อาจารย์
3. สังกัด วิทยาลัยชุมชนพังงา
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้วิทยาลัยชุมชนพังงา 69 หมู่ 6 ถ.ทับปุด-พังงา (สายใหม่) ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
6. โทรศัพท์ 076599405,076-599014
7. โทรสาร 076-599214, 076599405
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-2568224
9. E-mail: pira2506@hotmail.co.th

คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนพังงา

1.ชื่อ- สกุล นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ
2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
3.สังกัด วิทยาลัยชุมชนระนอง
4.วุฒิการศึกษา ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต…..
5.ที่อยู่ที่ติดต่อได้. วิทยาลัยชุมชนระนอง 300/1 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
6.โทรศัพท์ 077-821068
7.โทรสาร 077-823326
8.โทรศัพท์เคลื่อนที่ 097-1946654
9. E- mail thayarat.t@rncc.ac.th
10.ชื่อผู้ประสาน นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

คณะกรรมการ
วิทยาลัยชุมชนระนอง

1. ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7547 6311
7. โทรสาร 0 7547 6306
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1295 9552
9. E-mail: attanan@gmail.com / attanan.ta@wu.ac.th

คณะกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่อ-สกุล นายเอกราช แก้วเขียว
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7547 6310
7. โทรสาร 0 7547 6306
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 1547 8556
9. E-mail: akaratkai@gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่อ-สกุล นางจุรีย์พร แก้วเกิด
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
3. สังกัด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
4. วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ
5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
6. โทรศัพท์ 0 7547 6308
7. โทรสาร 0 7547 6306
8. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-8108251
9. E-mail: jureeporn25271@gmail.com

ผู้ช่วยเลขานุการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์