วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (CWIEDAY 14)