การประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณากับการทำงาน (CWIE Day) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

การประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณากับการทำงาน (CWIE Day) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting