สถาบันสมาชิก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(แม่ข่าย)

สถาบันสมทบ