รางวัลด้านผู้ปฏิบัติงาน

พ.ศ.2557

ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปี 2557

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพุทธศักราช 2557
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปี 2557

พ.ศ.2563

ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563