การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทยประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทยประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting