ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน วาระพิเศษครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting