แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน CWIE เครือข่ายภาคใต้ตอนบนและ ม.สงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต วันที่ 5 สิงหาคม 2565

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE ระหว่างเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรามช วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา