รางวัลด้านสถานศึกษา

พ.ศ. 2554

สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี 2554

สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554

พ.ศ. 2565

สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  ประจำปี 2565

สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565