อบรม CWIE Database รุ่นที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องทองผาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ ร๊อค ฮิลล์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคใต้ตอนล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 8 (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา