ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย C7 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting