ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

         ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ วิจิตรภาคียสถาน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งระบบ Zoom Cloud Meeting ID : 680 260 3686 Passcode : cwie โดยระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบ
 
         ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมมโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายังสมาคมสหกิจศึกษาไทย โทรสาร 0-4422-3053 อีเมล tace@sut.ac.th ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ประสางานในการประชุมนางสาวเกศินี  เกิดถาวร โทรศัพท์ 044 223049 และ 0898449220

เอกสารแนบ