ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ CWIE ภาคใต้ตอนบน” รุ่นที่ 2

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในรูปแบบ CWIE แก่คณาจารย์นิเทศ

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ทั้งนี้การจัดอบรมจะมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท  และรับสมัครเพียง 160 เท่านั้น

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช แก้วเขียว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0 7547 6310และ 0 7547 6308