โลโก้หน่วยงานไทย

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศ CWIE ภาคใต้ตอนบน” รุ่นที่ 2
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

อบรมคณาจารย์นิเทศ CWIE รุ่นที่ 2

ลงทะเบียนการฝึกอบรม

กำหนดการจัดกิจกรรม

23 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566 
10 กรกฎาคม 2566
14 กรกฎาคม 2566
21 สิงหาคม 2566   
22 สิงหาคม 2566   
23 – 25 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
เริ่มเรียนอบรมออนไลน์ I – Learn วันแรก
ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน วันสุดท้าย
ส่งผลการอบรมออนไลน์ I – Learn วันสุดท้าย
ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการอบรมและทดสอบระบบ เวลา 15.00 น.
อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE ภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 2

*ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องแสดงตัวตนโดยการเปิดกล้องตลอดการอบรม