โลโก้หน่วยงานไทย

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ลงทะเบียน CWIE รุ่น 1

ลงทะเบียนการฝึกอบรม

กำหนดการจัดกิจกรรม

10 – 31 พฤษภาคม 2565 
25 มิถุนายน 2565     
26 มิถุนายน 2565
27 – 28  มิถุนายน 2565
27 – 29 มิถุนายน 2565 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
ส่งผลการอบรมออนไลน์ I – Learn วันสุดท้าย
ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการอบรมและทดสอบระบบ เวลา 16.00 น.
อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1
อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE รุ่นที่ 1

*ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต้องแสดงตัวตนโดยการเปิดกล้องตลอดการอบรม