เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนบน คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

          วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566 ) อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในนามคณะกรรมการและเลขานุการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน  เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายฯ ได้ส่งนักศึกษาที่ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในงานวัน CWIE Day 14 ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในงานวันงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประกวดของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลในเวทีดังกล่าว เป็นดังนี้

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566
1.  นางสาวธมลวรรณ  มีพันธุ์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

2. นางพิมพ์พิศา สุริยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ดีเด่น

          ทั้งนี้  ในนามเครือข่ายฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 คนจะเดินทางเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต่อไป