มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านกา […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 Read More »