โลโก้หน่วยงานไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

          วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 9 คน นำโดย อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงานคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา
มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา