อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึก …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา Read More »