โลโก้หน่วยงานไทย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรภายใน) โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2563 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ในการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรภายใน) ในครั้งนี้ เป็นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาจารย์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์นิทศงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

        การอบรมฯ ดังกล่าว ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษามาไม่ตำกว่า 15 ปี จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ การนิเทศงานและการติดตามนักศึกษาสหกิจศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายในหัวข้อ โครงงานสหกิจศึกาและการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา นอกจากนี้เพื่อเป็นเพิ่มทักษะด้านการใช้ระบบสารสนเทศในงานนิเทศงานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณกัญญา พิทักษ์ไตรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะผู้ดูแลระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ได้ให้ข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกาสำหรับคณาจารย์ อีกด้วย

          นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรมฯ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ได้กล่าวสรุปการอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมฯ เป็นอย่างมาก

          ในนาม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะผู้จัดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 (หลักสูตรภายใน) ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสำหรับการอบรมฯในครั้งนี้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อ ๆไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะได้ให้บริการอาจารย์ทุกท่านในฐานะอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา อย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯทั้งสิ้น กว่า 40 คน จาก 14 สำนักวิชา

อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4
อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4