ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2567
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ลิ้งค์แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม : https://forms.gle/LCCgY3m85z6RL7UP8