มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน CWIEDAY 14 ประกวดโครงงานการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันที่ 19 เมษายน 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ ตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (CWIEDAY 14) โดยมี อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตัวแทนผู้ประกอบการ และนักศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมงานที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ผศ.ดร.ธวัชชัย รองอธิการบดี PKRU ประธานการจัดงาน CWIEDAY 14 กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิต เพื่อรองรับความต้องการแรงงานที่จะรับบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าทำงานในสถาน ประกอบการ ดังนั้นเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน จึงกำหนดให้มีการจัดงานกิจกรรมวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานระหว่าง นักศึกษาของแต่ละสถาบัน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นข้อมูลนำไปสู่การทำงานจริงของนักศึกษาในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของรุ่นพี่ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการที่ เหมาะสมกับตนเอง สำหรับเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อออกปฏิบัติงานจริง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดประกวดนำเสนอโครงงานและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา CWIE