ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยินดีต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา และงานด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์

       ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ยินดีต้อนรับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา และงานด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์  ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร  และอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Facebook Comments