มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12” วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562

         ด้วยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12”  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คณาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศงานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศสหกิจศึกษาและเพื่อให้การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

          ในการนี้ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญท่านและคณาจารย์ของท่านเข้าร่วมการอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท ซึ่งท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชี ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 459-0-40888-0 และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการมายังอีเมล์ dass.rmutr@gmail.com หรือ โทรสาร 0-2441-6063  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Facebook Comments