โลโก้หน่วยงานไทย

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

         ด้วยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการฝึกงาน Singha Biz Course สำหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 – 4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่งชาติ 
          ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณวราภรณ์  ด่านดำรงรักษ์ โทรศัพท์ 0-2539-8821 ต่อ 203 หรือ 089-1641880 อีิเมล์ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Facebook Comments Box