โลโก้หน่วยงานไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 27 วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562

          ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28” วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม Best Western PLUS จังหวัดนนทบุรี การอบรมดังกล่าวเป็น “การอบรมแบบร่วมเรียนรู้” (Blended Training) ประกอบด้วยการศึกษาด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และการอบรมแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมควรอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

         ในการนี้ สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร้บการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น) ที่ https://tace.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 อนึ่ง สมาคมสหกิจศึกษาไทยจะส่ง username และ Password เพื่อการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ให้ผู้สมัครเข้ารับอบรมทาง Email เมื่อได้รับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแน​บ 

Facebook Comments Box