ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายพิเศษรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “ไปต่างประเทศอย่างไรให้พร้อมก่อนเดินทาง” เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 3201

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายพิเศษรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “ไปต่างประเทศอย่างไรให้พร้อมก่อนเดินทาง” โดยกรมการกงสุล เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 3201 อาคารเรียนรวม 3

Facebook Comments