โลโก้หน่วยงานไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1

ลงทะเบียน CWIE รุ่น 1

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในรูปแบบ CWIE แก่คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ทั้งนี้การจัดอบรมจะไม่มีค่าใช้จ่าย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช แก้วเขียว ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0 7547 6310และ 0 7547 6308

qr code การลงทะเบียน